CO DĚLÁME

MŠ Vinařská

 • divadelní představení, koncert, kouzelník
 • oslavy narozenin
 • Uspávání broučků – lampiónový průvod
 • posezení u stromečku – besídka pro děti
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky a tradice (vánoční dílničky pro rodiče a děti)
 • vystupování na veřejnosti s tanečním kroužkem "Sedmikráska" (akce pořádané MČ Brno -střed– vánoční vystoupení na Zelňáku, vánoční vystoupení ve Vaňkovce, vystupování v klubech pro Seniory)
 • Rej masek - masopustní karneval
 • návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Hroznova
 • vynášení Morény na školní zahradě
 • Oslava mateřství - besídky pro maminky a seniory
 • Den dětí - zahradní slavnost
 • poznávací výlety pro předškoláky
 • Slavnostní ukončení školního roku – rozloučení s předškoláky, spojené s opékáním špekáčků
Nadstandartní aktivity:
 • Výuka anglického jazyka - formou hry získávají děti představu o cizí řeči, zkušenost, že se lidé mohou domluvit i jinak.
 • Škola v přírodě - pořádá CK Špuntík ve spolupráci s MŠ.
 • Kroužek tenisu, vedený trenéry tenisové školy. Děti se seznamují se základy tenisu.
 • Flétna - je zaměřena na správné a zdravé dýchání, základy hudební techniky.
 • Jóga –cvičení pro děti.
 • Edukativně stimulační skupiny - jsou určeny pro předškolní děti a jejich rodiče a mají za cíl připravit dítě na důležitý krok v životě - vstup do první třídy základní školy. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, vzad), uvolňování ruky ( příprava na psaní), rozvoj řeči apod. Důležitou a nezbytnou součástí je úzká spolupráce rodičů a dětí. Skupinky vedou p. učitelky MŠ, které mají certifikát k vedení edukativně stimulačních skupin.
 • Taneční kroužek - děti se naučí nenásilnou a hravou formou rozvíjet své pohybové schopnosti. Naučí se: vnímat hudbu, správnému držení těla, jednoduché tance vhodné pro tuto věkovou skupinu, taneční variace na různé básničky a říkadla, taneční hry a prostorovému cítění.


MŠ Hlinky

 • divadelní představení, koncert, kouzelník
 • společné akce s rodiči (lampiónový průvod, velikonoční dílničky)
 • Mikulášská nadílka
 • posezení u stromečku – besídka pro děti
 • vánoční zvyky a tradice
 • karneval
 • vynášení Morény
 • návštěva předškoláků v 1.třídách ZŠ Hroznova
 • Oslava mateřství - besídky pro maminky
 • Den dětí - zahradní slavnost
 • poznávací výlety
 • rozloučení s předškoláky slavnostní ukončení školního roku
Nadstandartní aktivity:
 • Flétna - děti rozvíjí své hudební, rytmické i harmonické cítění a získávají základy pro další hudební vývoj. Přínos hry na flétnu z hlediska upevňování správného dýchání je všeobecně znám.
 • Sportovní hry – kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj základních pohybových schopností a dovedností formou sportovních a pohybových her a základních cvičení, s cílem vytvářet základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě.
 • Výuka anglického jazyka – s výukou každého cizího jazyka je nejvhodnější začít už v raném věku, neboť děti jsou velmi přizpůsobivé a učí se daleko přirozeněji než děti starší nebo než dospělí. Vzhledem k věku dětí se snažíme do základu jazyka pronikat hravou a zábavnou formou. Využíváme prvky, jako jsou hry, divadlo, říkanky, písničky atd. Uplatňujeme také audiovizuální výuku pomocí obrázků a komunikaci v cizím jazyce.
 • Taneční kroužek - rozvíjení pohybových schopností dětí nenásilnou a hravou formou. Děti se naučí: vnímat hudbu, správnému držení těla, jednoduché tance vhodné pro tuto věkovou skupinu, taneční variace na různé básničky a říkadla, taneční hry a prostorovému cítění.
 • Edukativně stimulační skupiny - jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče, je to odborně vypracovaný postup přípravy na školu.
 • Dramatický kroužek pro nejmenší - děti se učí zábavným, hravým způsobem, základním dramatickým dovednostem. Zahrají si různé postavy ze známých pohádek, učí se jazykolamy, zábavnou a hravou formou se naučí plno říkanek a pohádek.
 • Kroužek tvořivých ručiček - děti se učí pracovat s různými netradičními materiály a technikami.
 • Škola v přírodě
robert mahr © 2012